Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

a) Stránky czechbigbet.cz nabízí zasílání tipů na sportovní utkání.

b) Zájemce, který chce dostávat placené tipy musí vytvořit objednávku a splňovat další z níže stanovených podmínek, včetně úhrady příslušné částky.

II. Odebírání placených tipů

a) Tipy na sportovní utkání může odebírat pouze osoba, která dovršila 18 let věku a má plnou způsobilost k právním úkonům.

b) Zájemce objednáním placených tipů potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a instrukcemi provozovatele DIGITAL CREW SERVICES s.r.o., Rybná 716/24 110 00 Praha 1 - Staré Město IČ: 17797284 zveřejněnými na internetových stránkách, v plném rozsahu jim porozuměl a souhlasí s nimi.

c) Vyplněním žádosti/objednávky o zasílání tipů souhlasíte se zařazením e-mailové adresy do databáze a zároveň souhlasíte se zasíláním tipů a obchodních sdělení.

III. Práva a povinnosti

Provozovatel je povinen uživateli, který si řádně předplatil službu „Placené tipy“, poskytovat tuto službu po dobu 12 měsíců. Služba zahrnuje objednané informace ve formě tipů neboli praxe během prvního měsíce a následné teorie a poradenství během druhého až dvanáctého měsíce. Služba bude vyúčtována ke konci období. V případě, že uživatel bude placené tipy (informace) předávat třetí straně, ať již za poplatek nebo zdarma, a v případě vulgárního nebo nevhodného oslovování, je Provozovatel oprávněn přerušit poskytování placených tipů uživateli s okamžitou platností po zjištění této skutečnosti a uživatel je povinen bezodkladně, nejpozději však do 5 dní od výzvy Provozovatele, uhradit pokutu ve výši 50.000 Kč, která je splatná na bankovní účet Provozovatele. Dále si Provozovatel vyhrazuje právo strhnout tuto částku (50.000 Kč) z uživatelského účtu uživatele, který porušil svá práva a povinnosti předáním tipů třetí straně, má-li u Provozovatele předplacené služby formou zálohy ve výši 50.000 Kč a více.

IV. Upozornění

a) Provozovatel upozorňuje uživatele, že neposkytuje garanci za poskytované tipy, a to s ohledem na vyšší moc a okolnosti na něm závislé. V případě negativních výsledků má Provozovatel právo pozastavit rozesílání tipů na dobu nezbytně nutnou pro zlepšení kvality rozesílaných tipů. Provozovatel negarantuje správnost zveřejňovaných tipů, ale pouze zasílá informace, které vedou k jejich úspěšnosti.

b) Uživatel bere na vědomí, že servis sázkového poradenství má pouze informativní charakter. Na každém uživateli je, se rozhodnout, zda poskytnuté tipy využije či nikoliv a v jaké výši učiní svou sázku.

c) Provozovatel apeluje na uživatele sázkového poradenství, aby nepodstupovali nepřiměřená finanční rizika neodpovídající jejich majetkovým poměrům. Uživatelům se doporučuje, aby se zajímali o sport a byli tak schopni si sami učinit úsudek, kdo má větší šanci vyhrát a jak může zápas dopadnout. Pokud nebude uživatel schopen ovládat své chování již na začátku, nechť přestane sázet.

d) Finanční prostředky se v případě záporného zisku klientům nevrací.

V. Reklamace

a) Případné reklamace je možno uplatnit prostřednictvím online Telegram chatu: https://t.me/czechbigbet

b) Provozovatel je povinen reklamaci vyřídit bezodkladně, nejpozději do 60 dnů ode dne jejího přijetí.

c) Nesprávnost poskytnutých tipů nelze s ohledem na charakter činnosti reklamovat.

VI. Zrušení zasílání tipů

a) Uživatel má právo kdykoli požádat o zrušení zasílání tipů či obchodních sdělení napsáním zprávy na online Telegram chatu: https://t.me/czechbigbet

b) Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit zasílání tipů v případě, že je uživatel včas neuhradí, poruší tyto obchodní podmínky, přepošle nebo přeprodá tipy, popřípadě jedná v rozporu se zákony ČR.

c) Zrušením zasílání tipů nevzniká uživateli právo na vrácení zaplacených poplatků.

VII. Ochrana osobních údajů

a) Poskytovatel prohlašuje, že data Zájemce budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Práva Zájemce a na informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat opravu či další práva se řídí platným zněním zákona o ochraně osobních údajů.

b) Registrací do systému vyjadřuje Zájemce svůj souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s kampaněmi či s předmětem podnikání Provozovatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

c) Při realizaci kampaní, zejména při zasílání e-mailových zpráv, se Provozovatel zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

d) V případě, že při realizací kampaní dojde k porušení právních předpisů dle předchozího článku 10.3 Zájemcem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost Zájemce. V případě, že bude po Provozovateli v souvislosti s takovou protiprávní činností Zájemce požadováno peněžité plnění, má Provozovatel vůči Zámeci nárok na úhradu takového plnění, včetně nákladů na právní zastoupení.

VIII. Závěrečná ustanovení

a) Práva a povinnosti provozovatele a uživatele neupravené v těchto obchodních podmínkách se řídí příslušnými platnými právními předpisy.

b) Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 2. 2019

c) Provozovatel je oprávněn tyto obchodní podmínky kdykoli jednostranně změnit. Změny nabývají účinnosti 15. den ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na internetových stránkách. Klient bude o změnách obchodních podmínek vyrozuměn neprodleně na Telegram chatu https://t.me/czechbigbet. V případě nesouhlasu uživatele s novým zněním obchodních podmínek je uživatel oprávněn požádat o zrušení zasílání tipů.